Bản Quyền

Nội dung trên làm quen máy tính được tạo ra để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về máy tính. Làm quen máy tính hoan nghênh mọi góp ý và đóng ghóp của tất cả mọi người.

Tất cả nội dung trên website này đều thuộc bản quyền của làm quen máy tính.

Mọi đối tượng sao chép, sử dụng vào bất cứ mục đích gì khi chưa được sự đồng ý từ làm quen máy tính đều vi phạm bản quyền.

CÓ THỂ trích dẫn, sử dụng 10-15% nội dung một bài viết mà không cần sự đồng ý từ làm quen máy tính.

Để sử dụng nội dung TOÀN BỘ bài viết xin hãy liên hệ với làm quen máy tính để được xem xét, chấp nhận. Khi được CHẤP NHẬN sử dụng nội dung TOÀN BỘ bài viết phải ghi nguồn phía dưới bài viết.