Sử Dụng An Toàn

Sử dụng máy tính an toàn, trách khỏi các nguy cơ phát sinh từ phần cứng và phần mềm