An Toàn Thông Tin

Vấn đề an toàn thông tin, bảo về thông tin trước các nguy cơ tiềm ẩn