Phần Mềm

Phần mềm là những ứng dụng không sờ nắn được chạy trên nền hệ điều hành

1 2